Testy

Niečo o skúšobnom teste:

Od 1. apríla 2023 sa teoretická skúška ako časť skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vykonáva celkom novým spôsobom – elektronicky skúšobným testom.

Teoretická skúška elektronickým spôsobom

 Podrobnosti o vykonávaní teoretickej skúšky sú ustanovené vo vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke  v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2020 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 273/2022 Z. z., ktoré nadobudnú účinnosť 1. apríla 2023.

Teoretická skúška sa vykonáva samostatne v závislosti od požadovanej skupiny vodičského oprávnenia elektronickým spôsobom skúšobným testom s náhodne vygenerovanými otázkami z databázy otázok pripravených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v skúšobných miestnostiach dislokovaných na jednotlivých okresných dopravných inšpektorátoch. Každý skúšobný test bude pozostávať zo 40 otázok rozdelených do desiatich okruhov. Každá otázka bude mať stanovenú bodovú hodnotu v rozsahu 1, 2, 3 alebo 4 body, pričom celkový súčet bodov za všetky správne odpovede bude najviac 100 bodov. Ku každej otázke skúšobného testu budú priradené tri odpovede, z ktorých bude len jedna správna. Žiadateľ sa na teoretickej skúšky hodnotí klasifikačným stupňom prospel, ak získa najmenej 90 bodov. Čas vyhradený na skúšobný test je 30 minút.

Kliknutím na príslušný odkaz máte možnosť vyskúšať elektronický skúšobný test v určenom časovom limite.
V priebehu testovania môžete označovať správne odpovede myšou nad príslušným riadkom alebo stlačením príslušného písmena A, B alebo C na klávesnici. Šípkami na klávesnici môžete prechádzať medzi jednotlivými otázkami. Testovanie sa skončí automaticky uplynutím časového limitu 30 minút alebo voľbou tlačidla „Ukončenie testu“ a zobrazí sa vyhodnotenie testu tak, že správne označené odpovede sú podfarbené zelenou farbou a nesprávne označené odpovede sú podfarbené červenou farbou. Kliknutím na príslušnú otázku sa Vám zobrazí otázka a odpovede k otázke, pričom správna odpoveď je podfarbená zelenou farbou.

UPOZORNENIE

Uvedené elektronické skúšobné testy sú zverejnené ako pomôcka pre žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a žiadateľov o preskúšanie odbornej spôsobilosti za účelom umožnenia praktického vyskúšania elektronických skúšobných testov, označovania odpovedí a navigáciu medzi otázkami resp. okruhmi otázok, pričom ich úspešné absolvovanie nezakladá žiadne oprávnenie na získanie prípadne odobratie vodičského oprávnenia.
 

Elektronické skúšobné testy nie sú podporované v internetovom prehliadači Internet Explorer, preto je nutné použiť iný internetový prehliadač.

zdroj: minv.sk

— ​Spustiť elektronický skúšobný test