Kurzy na skupinu B

AKO SA ZAPÍSAŤ DO KURZU

Osobne v autoškole na Masarykovej č.16, 1. alebo 2.poschodie v uvedených dátumoch a časoch alebo po dohode, telefonicky na čísle 0905 744 421, odoslaním online prihlášky, mailom: mavex@mavex.sk, cez facebook: Ľuboš Pucher – napíšte mi správu, prípadne si ma pridajte do priateľov a dohodneme sa na ďalšom postupe. Po zapísaní sa do kurzu Vám včas oznámime termín najbližšieho otváraného kurzu

PODMIENKY ZARADENIA DO KURZU

– absolvovať lekársku prehliadku a priniesť nám o tomto potvrdenie (potvrdí lekár na titulnej strane žiadosti o udelenie V.O.)

– vek pri prihlásení nie je stanovený, v deň skúšok je však potrebné mať minimálne 17 rokov pri skupine B

– nie je potrebné byť držiteľom vodičského preukazu (ani na menšie výkony motocyklov, ani na auto)

– nemať uložený zákaz činnosti (zákaz viesť motorové vozidlo, ľudovo nazývané – odklad)

– nevlastniť už vodičský preukaz vydaný v SR, prípadne inej krajine E.U., ktorý by obsahoval rovnaké skupiny, ako o ktoré teraz žiadam

– byť zdravotne a psychicky spôsobilý na vedenie vozidla

– k zaradeniu do kurzu je potrebné nám odovzdať vyplnené tlačivo “Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia”. Na tomto tlačive sa posudzuje aj zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované všeobecným praktickým lekárom alebo lekárom pre deti a dorast. Pečiatka musí byť čitateľná. Toto tlačivo nájdete aj na našej stránke v sekcii „Stiahni si„, kde si ho môžete stiahnuť a následne na jeden list papiera formátu A4 obojstranne vytlačiť, prípadne pri záujme o kurz Vám ho doručíme osobne. 

VODIČSKÝ PREUKAZ NA OSOBNÝ AUTOMOBIL UŽ OD SEDEMNÁSTICH ROKOV

Nemáte ešte 18 rokov? To vôbec nevadí. Vodičský preukaz Vám bude vydaný po úspešnom absolvovaní záverečných skúšok, ktorých sa môžete zúčastniť už po dovŕšení 17-tého roku života. Začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B môžete trebárs aj v šestnástich, optimálne je však začať 3-4 mesiace pred dovŕšením 17-tého roku života. Vek pri prihlásení nie je stanovený, no nepriamo ho určuje pravidlo, že kurz sa musí ukončiť do 12 mesiacov od jeho začatia.

Podmienkou je, aby do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však 3 mesiace, ste viedli vozidlo len v prítomnosti spolujazdca, ktorý musí spĺňať nasledovné podmienky:
– musí ho schváliť zákonný zástupca,
– musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov,
– musí byť zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru,
– počet spolujazdcov maloletého vodiča nie je stanovený, zákonný zástupca ich môže na tlačivo zapísať viacerých

DĹŽKA KURZU (MAXIMÁLNE 12 MESIACOV)

Ako dlho bude trvať Váš kurz, záleží predovšetkým od Vás. Môžete jazdiť trebárs iba raz za týždeň a robiť vodičák pomaličky, no doba kurzu sa tým značne predĺži. Alebo môžete mať jazdy intenzívnejšie za sebou, trebárs aj každý deň a skončiť kurz tak rýchlo, ako sa len bude dať. Pri dodržaní všetkých platných ustanovení a absolvovaní kompletnej povinnej prípravy je najkratšia možná doba zhruba 32 dní. Zvyčajne štandardný kurz vodičského preukazu skupiny B trvá 2-3 mesiace, no presná dĺžka závisí len od Vás. Pozor však na to, že od 19.01.2013 platí zmena, ktorá znie “Trvanie vodičského kurzu je najviac 12 mesiacov odo dňa začatia kurzu”. Po uplynutí tejto lehoty, musí byť Váš kurz ukončený, čiže buď vydaním osvedčenia o tom, že ste absolvovali kompletnú prípravu a kurz úspešne ukončili, prípadne vyradením bez vydania osvedčenia o ukončení, čím Vám získaná časť prípravy prepadá a v prípadnom novom kurze treba absolvovať všetko od začiatku.

Pozor na to, že zákon nepripúšťa žiadnu možnosť predĺženia kurzu, aj keby ste boli dlhodobo chorí, vo výkone trestu, prípadne mali iné hoci aj vážne dôvody. Súčasťou podmienok k ukončeniu kurzu v autoškole je aj absolvovanie kurzu prvej pomoci. Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej. Od januára 2008 môžete získať vodičské oprávnenie len vtedy, ak ste absolvovali aj kurz prvej pomoci.

TEORETICKÁ PRÍPRAVA

Teoretická výučba u nás prebieha formou prednášok v časoch podľa dohody medzi autoškolou a účastníkmi kurzu, spravidla v popoludňajších hodinách. Teórie sa uskutočňujú v priestoroch autoškoly MAVEX v budove bývalých Pozemných stavieb (Masarykova 16, 1.poschodie) na Čiernom moste v Prešove.

PRAKTICKÝ VÝCVIK

praktický výcvik obsahuje tieto aktivity:
– oboznámenie sa s vozidlom
–  autocvičisko
– individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky
– individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu

PRAKTICKÉ JAZDY

Pred jazdami v cestnej premávke sa najprv absolvujú jazdy na autocvičisku. Tie slúžia na oboznámenie sa s ovládaním vozidla a na získanie základných zručností potrebných na jeho vedenie. Potom nasledujú individuálne jazdy priamo v cestnej premávke. 

Výcvik v premávke sa začína na jednoduchých a rovných cestách. Náročnosť premávky a trasy sa počas výcviku so zdokonaľovaním Vašich schopností postupne stupňujú. Ku koncu výcviku budete vedieť samostatne riešiť všetky križovatky, orientovať sa na kruhovom objazde a mať schopnosti viesť vozidlo sám bez pomoci a zásahov inštruktora. Na autocvičisku sa naučíte základné spôsoby parkovania, obchádzania prekážok a cúvanie.

Praktický výcvik prebieha na moderných vozidlách Hyundai i30, ktoré sa nám pre tento účel veľmi osvedčili. Čas a miesto stretnutia na jazdu je vždy na vzájomnej dohode s autoškolou. Jazdíme celý deň, po dohode aj cez víkendy a sviatky. Jazdy sa uskutočňujú v uliciach Prešova a okolia. Tieto lokality poskytujú ideálne podmienky na výcvik budúcich vodičov. Jazdí sa predovšetkým po mestských komunikáciách a križovatkách, ktorých zvládnutie prispeje k Vášmu rozvoju a získavaniu skúseností.

Po absolvovaní predpísaných hodín teoretickej a praktickej výučby, môže byť Váš výcvik oficiálne ukončený a zabezpečíme Vám čo najrýchlejšie prihlásenie na skúšku na polícii.