Podmienky na získanie vodičského oprávnenia

Na to, aby mohlo byť žiadateľovi udelené vodičské oprávnenie, musí splniť všetky podmienky stanovené zákonom.

Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia:

a) dosiahol vek ustanovený zákonom o cestnej premávke na udelenie vodičského oprávnenia (pozri nižšie),
b) má na území Slovenskej republiky pobyt v trvaní najmenej 185 dní v kalendárnom roku, v ktorom požiada o udelenie vodičského oprávnenia; ak od 1. januára kalendárneho roka, v ktorom žiadateľ požiada o udelenie vodičského oprávnenia, neuplynulo 185 dní, je rozhodujúce, či sa táto podmienka splnila v predchádzajúcom kalendárnom roku; to neplatí, ak dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
c) čestným vyhlásením alebo inak dôveryhodne preukáže, že na území SR má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území SR viac ako šesť mesiacov,
d) je zdravotne spôsobilý,
e) je psychicky spôsobilý,
f) absolvoval vodičský kurz podľa osobitného predpisu, ak v § 76 ods. 7, § 78 ods. 2 alebo ods. 3 nie je ustanovené  inak,
g) získal odbornú spôsobilosť,
h) nemá súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
i) nemá príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti,
j) splnil povinnosti podľa § 91 ods. 4 a 6 a § 92 ods. 6 a 8, ak im podliehal,
k) nemá zadržaný vodičský preukaz,
l) nemá odobraté vodičské oprávnenie,
m) nepodlieha v cudzom štáte  zákazu činnosti viesť motorové vozidlo,
n) nemá vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru  odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
o) nemá vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru,
p) nie je držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny,
q) sa podrobil preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva a odbornému poradenstvu podľa § 91 ods. 4, ak v priebehu posledných piatich rokov ako vodič motorového vozidla bez vodičského oprávnenia porušil pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo odmietnutím podrobiť sa vyšetreniu na ich zistenie,
r) nepredložil žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia rovnakej skupiny aj na iný orgán Policajného zboru, ktorý na jej základe začal a neskončil konanie v rovnakej veci.

Zvyčajným bydliskom je miesto, kde sa osoba zvyčajne zdržiava najmenej 185 dní v každom kalendárnom roku:

a)  z dôvodu jej osobných a pracovných väzieb,
b)  z dôvodu osobných väzieb preukazujúcich úzke spojenie medzi touto osobou a miestom, kde sa zdržiava, ak osoba nie je pracovne viazaná,
c)  z dôvodu jej osobných väzieb, ak osoba je pracovne viazaná v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb a do tohto miesta sa pravidelne vracia; podmienka pravidelného návratu nemusí byť splnená, ak osoba žije v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru ako v mieste osobných väzieb preto, aby vykonávala úlohu určitého trvania, pričom navštevovanie univerzity alebo školy neznamená zmenu zvyčajného bydliska. 

Vek na udelenie vodičského oprávnenia

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:

a) 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,
b) 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1, 
c) 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T, 
d) 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E, 
e) 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E, 
f) 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.

Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky; to neplatí, ak ide o držiteľa vodičského oprávnenia skupiny A1 podľa  § 76 ods. 7,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlo bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg, 
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky absolvovania vodičského kurzu podľa osobitného predpisu.

Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý:

a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2, ktorým je dvojkolesové motorové vozidlo bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie je odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom jeho výkonu,
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole,
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky dosiahnutia veku ustanoveného zákonom na udelenie vodičského oprávnenia a absolvovania vodičského kurzu podľa osobitného predpisu.

Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov.